تصورير آقايان جعفرنيكزاد وعلي آقاي خليلي ونقي خليلي در هفت تپه در زمان جنگ

تاريخ سراسر حماسۀ ، دفاع مقدس حسيني مردم ايران عزيز ما ، در 8 سال جنگ تحميلي ،  صدام بعثي برعليه ملت شجاع ايران ، پر از رشادتها و ايثارگريهاي مردم سلحشور اين مرز وبوم هست وتا سالها ، نويسندگان از نوشتن اندكي از آن همه بي نهايت ، دلاوريها وخاطرات درخواهند ماند .

واز روستاي كرسب عزيز ما ، هم ،  دلاورمرداني در 8 سال حماسۀ حسيني درجبهه هاي جنگ تحميلي حضور داشتند وبه اندازۀ خودشان نقش آفريني كردند و ما دراين پست ، خاطرۀ يكي از سلحشورمردان كرسبي مان ، كه در دوران سربازي به اتفاق همرزمانش حماسه ها آفريد وبارها مجروح گرديد وتا مرز شهادت ، هم پيش رفت والان هم به افتخار جانبازي نائل آمد به نام آقاي جعفر نيكزاد كه دريكي از سلسله عملياتهاي نصر حضور داشتند واين خاطرات ، برايش پيش آمده بود ودرتاريخ 30 /3/ 1366 اين خاطرات را درمنطقه نوشته بود دراختيارما قرار داد وما آنرا جهت استفاده و رويت دوستان عزيز دراين وبلاك ميگذاريم . اميدواريم كه مورد قبول دوستان قراربگيرد.

لازم به ياد آوري هست كه ، اين خاطره مربوط به يكي از آن عملياتهايي بود كه آقاي نيكزاد درمنطقه مجروح شده بود ودرمحل مان شايع شده بود كه جعفرنيكزاد شهيد شده وغم عمومي تمام مردم را، فراگرفته بود وهرجا ميرفتي صحبت از ايشان بود وشهادت ايشان وهمه منتظر تشييع جنازه شان بودند كه بعداً بعد از عمليات ازمنطقه برگشت ومردم همگي سراسيمه به خانه اش هجوم آوردند وآن روز را، كسانيكه سن شان به روزهاي جنگ ميرسد بدرستي به ياد مي آورند وعمو جعفر هم درهمان روزها ، اين خاطرۀ منطقۀ را نوشته بود والان دراختيار ما قرار داد.

واز محبت ايشان در جهت كمك به ما در جهت آماده كردن اين خاطره كمال تشكر وسپاسگزاري را داريم وازدرگاه خداوند متعال سلامتي وطول عمر پربركت براي ايشان وخانوادۀ محترمشان مسئلت مي نمائيم .

ساعت 7 غروب براي عمليات بطرف سدّ سليمانيّۀ عراق حركت كرديم ، يعني ازبالاي كوهي كه مشرف بر شهرك مائوت عراق بود وتقريباً ساعت 2-3 نصف شب رسيديم به خط اول نبرد وبا فرياد الله اكبر درگيري شروع شد وعراقيها فراركردند ، درهمان اوّلين لحظاتِ درحال بالا رفتن ازقلّه ، آقاي نقي خليلي يكي ديگر، ازهم محليهايمان كه به اتفاق آقاي علي آقاي خليلي دراين گردان بوديم دراثر موج گرفتگي مجروح شد ومن وآقاي علي آقاي خليلي قمقمۀ آب مان را به ايشان داديم وعلي آقا دربالاي قلّه ماند ومن به اتفاق بعضي ديگر ازرزمندگان تا به نقطۀ پرتگاه قله رفتيم وپاسگاه عراق را تصرّف كرديم .

وقتي پاسگاه سقوط كرد ساعت 3 و 45 دقيقه صبح بود و آب قمقمۀ من هم تمام شده بود بچه هايي كه هم پيش من بودند آب نداشتند صبح شده وما درست درديد وتير دشمن بوديم ولي من هرچه تلاش كردم كه دوباره براي گرفتن آب به بالاي قله بروم ميسّر نشد البته چون ازطرف جلو" قله سرخ "مي خواستم بالابيايم درديد دشمن بود وماهم مأيوسانه منتظربوديم كه تداركات ما ، چيزي براي خوردن براي ما بياورد ولي چون آنها هم درديد دشمن بودند .آنها وسايل تداركاتي خود را با الاغ مي آوردند وبعلت تيرخوردن الاغ تلاش آنها به سرانجام نميرسيد ، چون هرسري الاغي را بارميكردند يا الاغ خودش به ته دره سقوط ميكرد ويا تيرميخورد وازآن بالا به پائين پرت مي شد ساعت 3 بعدالظهر بود وما ديگر طاقت

تشنگي را نداشتيم ودرسنگر بحالت درازكش افتاده بوديم  ومن ازفرط تشنگي ازهوش رفتم ووقتي به هوش آمدم ساعت 8 ونيم شب بود اصلاً نمي فهميدم چي شده بود خوب دوروبرم را نگاه كردم متوجه شدم كه بچه ها عقب نشيني كرده بودند ومن را به هواي اينكه شهيد شدم جا گذاشتند ورفتند ومن پس ازهوش آمدن ، بلند شدم وبطرف قله حركت كردم ازجاي من تا ، قله  3 دقيقه بيشتر راه نبود چند قدم كه مي رفتم مي نشستم وخشاب اسلحه را كه درشب كمي خنك شده بود به روي قلبم ميگذاشتم وكمي خنك مي شدم .

وقتي به نزديك قله رسيدم اصلاً توجه نكردم كه اين نقطه را عراقيها بازپس گرفتند وميخواستم ازطرف كانال بسويشان بروم اما انگاريكنفربه من ميگفت ازاينطرف نرو وازطرف پائين برو ومن بطرف سنگرهايي كه درآنجا بود رفتم ولي من كمي شك داشتم كه آيا اينجا ايراني هستند ياعراقي و با خود گفتم بهتراست رمزشب را بگويم مشخص ميشود ووقتي رمزرا با صداي بلند بطرف آن نيروها، فرياد كشيدم به يك باره صدايي بگوشم رسيد كه ميگفت الايراني .

تازه فهميدم كه اينجا راعراقيها گرفته اند ودوباره كمي مكث كردم وشروع به فراركردم آنها با "تيربارگرينف" بسوي من شليك ميكردند وتيرهايشان اززيرپا وازبغل دستم رد مي شدند ولي يكي از آنها به من نخورد ومن درحين فراربه يك چاله رسيدم وبعد ازآن چاله ، به سوي دره حركت كردم آن شب را درپائين دره به سر بردم ولي ازتشنگي تا صبح خوابم نبرد ولي به لطف خداوند بزرگ نزديكيهاي صبح بود كه به يك چشمه كه درته دره ، بود رسيدم وازتشنگي نجات پيدا كردم ولي چيزي براي خوردن نداشتم.

ضمناً يادم رفته بود كه اول بگويم كمي خرماي بسته بندي شده به همراهم داشتم وآن را، چند قسمت كردم وكمي را ، صبح وكمي را ، ظهروكمي راهم ،هروقت گرسنه ام مي شد ميخوردم خلاصه غذاي درست حسابي نداشتم وآن روز تا نزديكي هاي غروب آنجا بودم يك ساعت مانده بود به غروب به راه ام، ادامه

دادم وپس از يكي دوساعت راه ،  تازه يادم آمده بود كه آب همراه نياوردم ودوباره بجاي اول ام ، آمدم وآب برداشتم ولي چون ديگرتاريك شده بود همانجا ، ماندم ودرازكشيدم وخوابيدم وصبح كه شده بود با خودم گفتم روزاست وامكان دارد درديد دشمن باشم همانجا ماندم ونزديك غروب به حركت خود يعني برخلاف "قلۀ سرخ" ادامه دادم وپس از دوساعت حركت كه شب هم شده بود به يك درۀ بزرگ رسيدم وشب راهمانجا تا صبح خوابيدم وپس ازاينكه بيدارشدم هنوز آفتاب طلوع نكرده بود كه به حركت خود ادامه دادم وبطرف يك شياركه به قله منتهي مي شد رفتم وپس ازيك ساعت دوباره با خود فكركردم كه نكند دارم بطرف خاك عراق ميروم .

ودوباره برگشتم بطرف جاي اول ام چون هوا ، كمي روشن شده بود ومتوجه يك جاده كه كمي هم، آشنا به نظرم ميرسيد شدم بطرف آن جاده حركت كردم ، وقتي به آن جاده رسيدم نميدانستم به كدام جهت آن بروم كه به ايران ختم شود ، به هرحال شانسي يك جهت را، انتخاب كردم وحركت كردم ولي خوشبختانه پس از چند ساعت راه به منطقه ايرانيها رسيدم كه آن منطقه عملياتي كربلاي 10 بود كه نيروهاي ما آنجا، درحال پدافند بودند وقتي به آنها رسيدم بچه هاي لشگر 25 كربلا درآنجا مستقربودند وتمام جرياناتي كه براي من اتفاق افتاده بود را برايشان بيان كردم وآنها ازاينكه پس از اين همه جريانات مرا سالم ديدند خيلي خوشحال شدند وپس از چند دقيقه تا يك ساعت برادري كه ظاهراً فرمانده واحد مكانيزه بود به استقبال من آمد وباهم به مقر ديدباني كه درآنجا بود رفتم واوبه من منطقه را نشان ميداد وازمن سئوال ميكرد وميگفت ازكدام طرف آمدي ومن تمام جاهائي را كه رفته بودم ازبالاي ديده باني دقيقاً مشاهده مي كردم وبه اوگفتم كه من ازآنجا آمدم وتمام منطقه اي راكه من ازآنجا عبور كردم به او نشان دادم واوبه من گفت كه تو بايد 2 ركعت نمازشكر بخواني چون بدليل اينكه ازيك طرف ازدست عراقيها جان سالم به در بردي وازطرف ديگر براي اين همه اتفاقات .

بازهم آنها خيال ميكردند كه من دروغ مي گويم چون آنها مرا بعنوان يك مشمول (سرباز) نگاه ميكردند وبه من اطمينان نداشتند وبه بچه هاي خود گفت كه تمام تجهييزات نظامي را ازدست او بگيريد تجهيزات من فقط يك اسلحه كلاش با يك عدد خشاب پربود من رفتم دريك سنگرخوابيدم وصبح خيلي زودترازهمه بيدارشدم ورفتم درسنگر آنها ديدم همه آنها خوابيده اند اگرمن يك منافق يا ازطرف عراقيها مأمور بودم ميتوانستم تمام آنها را به اسارت ويا به قتل برسانم اسلحه آنها درسنگرشان دركناري افتاده بود وهمه شان در خواب بودند.

به سنگرشان رفتم وآنها را بيداركردم وچون ميخواستم بطرف موقعيت خودم حركت كنم اسلحۀ خود راازآنها طلب كردم وآنها اسلحه مرابه من دادند ومن پس ازخداحافظي با آنها ، به حركت خود ادامه دادم وپس ازچند دقيقه بايك ماشين به راه خودم ادامه دادم وپس ازچند بارعوض كردن ماشين وكمي هم معطل شدن به مقر گردان حمزه رسيدم وبه بچه هاي آنها گفتم آيا به هفت تپه مي رويد وآنها گفتند كه معلوم نيست ورفتم به تعاون لشگر كه درنزديكي مقر گردان حمزه بود يكي از بچه هاي هم شهري وآشنايمان يعني " آقاي صمد رحيمي كُرچائي " را ديدم وپس از احوالپرسي مختصرجريان رابه او گفتم واوگفت كه بچه هاي تعاون به هفت تپه ميروند .

تو هم مي تواني با آنها به هفت تپه بروي ومن با اوخداحافظي كردم وبا تعاون لشگربه هفت تپه رفتم وبه مقر گردان امام حسين (ع) كه گردان ما بود رفتم كسي بجزتعاون وپرسنلي وتداركات گردان ، درآنجا نبود ومن به تعاون گردان رفتم وجريان را ازاول تا آخر، برايشان شرح دادم واواسم من را، كه جزء افراد مفقودالاثر نوشته بود و ميخواست همان روز، آن ليست رابه تعاون لشگر ببرد رابه من نشان داد .

وبعد به پرسنلي رفتم ومرخصي گرفتم وآمدم به كرسب .

تاريخ30/3/ 1366

+ نگاشته شده در  93/11/14ساعت 0:22  توسط علی علوی  | 

سوگواره شهادت حضرت سيدالشهداء (ع)    - شروع عزاداري ايام ماه محرم الحرام امسال (1393 ) باافاضات :

حضرت استادصمدي آملي (حفظه الله )

- ازتاريخ 3 آبان 1393  ( اول محرم 1436 ) ازساعت 20:30 هرشب

آدرس : آمل – خيابان نور (شيخ فضل الله نوري ) – فجر 12 – حسينيه نوريها

وبعدالظهرها ساعت 15 تا 17 عصر    آمل : ميدان سبزه ميدان آمل – مسجد حضرت علامه حسن زاده روحي فداه 

ساعت حركت اتوبوس براي شب 19 غروب از ميدان امام ساري - تلفن هماهنگي 09111570818 آقاي كاوه

+ نگاشته شده در  93/08/04ساعت 19:4  توسط علی علوی  | 
 

انالله وانااليه راجعون

ارتحال جانسوز پاسداررشيداسلام كربلائي علي يوسفي منش پايور سپاه كربلاي مازندران ودانشجوي رشته مديريت دانشگاه سازه سنگين مازندران را ، به خانوادۀ محترم آن مرحوم وهمكاران ودانشجويان واساتيد آن دانشگاه ، تسليت عرض نموده واز خداوند منّان براي آن عزيز سفر كرده ، غفران ورحمت الهي وبراي خانواده ودوستان صبرواجرجزيل،ازدرگاه ايزدمتعال مسئلت مي نمائيم .

 

+ نگاشته شده در  93/03/07ساعت 20:33  توسط علی علوی  | 
 

در تاريخ داريم ازآنجائي كه خاندان پليد اموي ، بخصوص معاويه لعنت الله عليه ، سعي در از بين بردن آثارامام علي (ع) وحتي اسم مبارك امام علي (ع) را داشت وبراي اينكار ، هزينۀ سنگيني ازبيت المال مسلمين خرج كرد ، كه تا بتواند تمام آثارحضرت ، حتي اسم مباركش را به خيالش ، محو كند امّا أئمّه (ع) به ياري پروردگار جهانيان به هر طريقي جلوي اين امر آن ملعون را گرفتند .

ولذا أئمه (ع) بخصوص امام حسين (ع) براي اينكه نام مبارك امام علي (ع) را زنده نگهدارد اسامي هر3 پسر عزيزشانرابه كوري چشم پليد امويان ، علي گذاشتند . (علي اكبر ، علي اوسط ، علي اصغر ) واسمشان علي بود وبراينكه بقول ما مازندرانيها ميگوئيم علي بزرگ ، علي وسط ،علي كوچك ، فقط براي تشخيص مردم اكبر، اوسط ، اصغر گذاشتند وگرنه اسمهاي مباركشان همان علي بود .(امام سجّاد (ع) (علي اوسط )علي اكبر (ع)علي اصغر (ع) ( طفل شهيد شش ماهۀ كربلا )

ودر روستاي كرسب مسكوپا  هم ؛ انشاالله كه همۀ شان از شيعيان خالص حضرتش محسوب خواهند شد وبا آن امام مظلوم محشور خواهند شد ، بسياري از مردم اسامي فرزندانشانرا به اسم مبارك امام علي (ع) مزيّن كردند وحتّي چند تن از محليهايمان ، اسامي تمامي پسرانشانرا را به حبّ اولين اماممان ، به اسم مبارك امام علي (ع) مزين كردند .

مثلاً :

دركرسب :

                          1- آقاي كربلايي احمد علي عليزاده كه اسامي 5 پسرشانرا به عشق امام علي (ع) با پسوند علي با اسامي ( فتحعلي ، آقا علي ، شمسعلي ، دوستعلي ، نورزوعلي ) گذاشتند .

                           2- مرحوم نادعلي خدادادي : البته همانطور كه دوستان ميدانند ايشان در روز به رحمت خدا رفتن ازاين دنيا ، ماه رمضان بود و روزه بودند وغروب موقع ايي كه به خانه آمدند وبه اصطلاح محليمان ( روزه اورا ازپا انداخت ) وزماني كه خانواده ازايشان خواست كه روزه اش را افطار كند ولي ايشان قبول نكرد وروزه اش را راضي نشد كه بخورد وبا دهان روزه به رحمت خدا رفت والبته قرآن خواندنش هم معروف بود ايشان اسم 3 پسرشانرا بنامهاي (نورعلي ، ضربعلي ، دوستعلي ) گذاشتند .

                       3- وهمچنين مرحوم سبزعلي اسدي هم اسامي 2 پسرش را بنامهاي (حسينعلي ، فغانعلي ) گذاشتند .

ودرمسكوپا :

آقاي مشهدي غلامعلي اصغرزاده كه اسامي 5 پسرش رابه عشق حضرت  مولي ، بنامهاي آقايان (فتحعلي ، بابعلي ، حاجعلي ، جانعلي ، آقاعلي )گذاشته اند .

براي سلامتي اين علي نامها صلوات

 

 

+ نگاشته شده در  93/02/09ساعت 23:5  توسط علی علوی  | 

مغازۀ لوازم منزل وظروف فروشي آقاي ميكائيل خداداي واقع در ساريباغ سروينه باغ – روبروي مسجد پيرتكيه – تلفن 01513237639 وهمراه 09112511454 بااقساط بلند مدّت در خدمت هم محليها وهم شهريهاي عزيز مي باشد .

+ نگاشته شده در  93/02/09ساعت 20:4  توسط علی علوی  | 

دراين پست براي تمجيد ويادآوري ازتلاشها وزحمتهاي بچه محلهايمان ، دردوران حماسه ودفاع حسيني يعني دردوران جنگ تحميلي آناني كه در دوران جنگ در جبهه ها حضور داشته اند ومتحمل زحمتهاي طاقت فرساي جنگ شدند وبراينكه يادشان براي هميشه درخاطره هايمان تحت عنوان سلحشوران وشجاعان كرسب در جنگ ، اسامي شان به استحضار ميرسد . خداوند پشت وپناه آنان باشد .

جهانبخش (سعدالله)خدادادي سالهاي خدمت ايشان65-66بود و17-18ماه خدمت درجنگ كرد تا اينكه جنگ آتش بس شد. ودرمناطق عملياتي مهران ، سردشت دُپازا ، تيپ مالك اشتر، نفوذدرمناطق كردنشين عراق ، به اتفاق محمداسدي ، احمد بابائي ، جمشيدخدادادي ، عباس محسني مسكوپائي ، جانعلي اصغرزاده ، جلال نبوي ، جلال ساداتي همدوره وهمخدمت درتيپ نيرو مخصوص مالك اشتربودند.

حاج باقرخليلي و جانقلي غلامي ومرحوم اكبرمهدي پور عيسي خدادادي سياوش گرجي صادق اسدي (كه درجنگ شيمايي شد والان جانباز هست ) ضرغام (حسينعلي ) اسدي ، نقي خليلي (جانباز ) جعفر نيكزاد (جانباز ) علي آقا خليلي (جانباز ) ميرآقاخليلي .

اكبرمهدي پوردرگيلانغرب خدمت كرد علي خليلي دراسلام آبادغرب درپادگان ابوذر خدمت كرد. جعفرمهدي پوردرمهران درلشكرزرهي قزوين خدمت كرد .

سليمان خدادادي زمان خدمت اش سالهاي64-66 ودرجزايرمجنون3ماه بود - پاسگاه زيد - سه راه خرمشهر- دوراهي شلمچه — يكبارموج گرفت --- خط طلائيه هم 1ماه بودند . درتيب 2زرهي ازلشكر92زرهي اهواز-- همدوره اي ايشان شهيد خالق اميني كه جعفرمهدي پور با اوبود ودرغرب به شهادت رسيد.

(سلمان خدادادي)ميگفت : شهيد محمدتقي نبي پورفرزند اسماعيل نبي پور شهيد روستاي انگفام در جزيره مجنون درحالي كه مدت كوتاهي بود كه به جبهه آمده بود در مقابل يورشي كه ارتش عراق براي بازپس گيري جزاير مجنون انجام داده بود مقاومت دليرانه اي كرد ودر حين درگيري به پيشاني مبارك اش گلوله خورد وايشان از روي خاكريز به طرف جلوي خاكريز وبطرف دشمن افتاد وبچه ها نتوانستند اورا به عقب بيارند وجسدش ماند ونيروها عقب نشيني كردند و وسالهاي بعد جسد مبارك اش را آوردند.

صادق اسدي: شهيدمحمدتقي نبي پور درآموزشي در پادگان شهيدبيگلو هفت تپه باهم دريك چادر بوديم و15 روز آموزش ديديم وبعدازآموزش ما را بردند شلمچه وايشان را برده بودند به جزيره مجنون ودرموقع رفتن همديگر را درآغوش كشيديم وايشان مي فرمودند كه اگريكبارديگرپدرومادرم را ببينم ديگه هيچ آرزويي ندارم وايشان يكسال خدمت زودترآمد وداوطلبي آمد به سربازي.وازما يكسال كوچكتربود.ودرجزيره به شهادت رسيد.

حجت رنجبر، كه حجت رنجبر بعد ازآموزش وكمي بعد ازآن معاف شد وميرآقاخليلي به دليل 2برادري آمد گرگان ومتأهل بودند ، ونقي خليلي جعفرنيكزادو علي آقاخليلي بودند ودركربلاي5 درشلمچه شهرمائووت، بانه سردشت ،حلبچه ، اروندرود حضورداشتند وشهيدحسين قرباني درهمان آموزشي درشهيد بيگلوازآنهابه صورت داوطلب جدا شد ونقي خليلي مي گويد:به صورت داوطلبانه رفت به خط وبانه.

1-حاج باقرخليلي 2- كربلائي عيسي خدادادي 3- ضربعلي خدادادي4 - جعفرمهدي پور 5- كربلائي سليمان خدادادي 6- جهانبخش خدادادي7- كربلائي جمشيدخداداي 8- سيدجلال ساداتي 9- سيدجلال نبوي10 - سيرالله اسدي11 -محمدآقااسدي12 - صادق اسدي 13- سياوش گرجي14- غلامحسين ربيعي15- حسين اسدي16- احمدبابائي17- نقي خليلي18- علي آقاخليلي 19- حجت رنجبر 20- ميرآقاخليلي21- بهرام احمدي22- سيدشجاع حسيني 23- اكبرمهدي پور 24 - علي(درويشعلي) خليلي 25- سيدجمال ساداتي 26- منوچهرخداداي 27- محسن قرباني 28- رضاشاكري 29- جانقلي غلامي 30- شهيد حسين قرباني 31- شهيد حسن شاكري32- آقاعلي عليزاده 33- حشمت الله خداداي 34- جانعلي غلامي 35- ميرزايعقوبي 36- رمضان نيكزاد 37- حاج تقي خليلي 38- منصورخليلي 39- حسين واحد 40- محمدكاظم خليلي 41- رضاقلي محمدپور42- ميررمضان ساداتي 43- سيدرضاساداتي 44-اسكندرانگفامي

دوستان اگر كساني بودند كه از قلم افتادند يادآوري بفرمائيد .

+ نگاشته شده در  93/02/09ساعت 18:19  توسط علی علوی  | 

به اطّاع عزيزان ميرساند كه سنّت حسنه والهي اعتكاف براي دومين سال پي در پي به ميزباني مردم موءمن  روستاي شلدره (دودانگه ساري ) درمسجد آن محل به مدت 3 روز  ازتاريخ 23 اردبيهشت تا 25 اردبيهشت ماه امسال (1393) برگزارميگردد ، فلذا هيئت أمناي مسجد مربوطه از تمامي دودانگه ايهاي عزيز وديگرعزيزاني كه خواهان حضور وشركت دراين برنامۀ عظيم معنوي ميباشند دعوت مي نمايد كه دراين مراسم روحاني شركت فرمايند .

عزيزان ميتوانند باشماره تلفن  09111534218(محمدرضا يزداني ) و09111570818 (عباس كاوه ) وديگر أعضاء هيئت أمناء محترم مسجد محل تماس بگيرند وثبت نام نمايند . درضمن هزينه برگزاري اين مراسم براي مهمانان عزيز بصورت رايگان ميباشد . منتظرحضور سبزشما هستيم .ياعلي مدد

+ نگاشته شده در  93/02/03ساعت 21:57  توسط علی علوی  | 
+ نگاشته شده در  92/08/09ساعت 19:31  توسط علی علوی  | 

حسينيه باب الحوائج كرسب

 

 

 امامزاده جعفر صادق (ع) كرسب

+ نگاشته شده در  92/07/28ساعت 20:54  توسط علی علوی  | 

آیا می­دانید؟

امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: پیامبر (ص) تمام مصائب بعد از شهادت خویش را به من خبر دادند، گفتند یا رسول الله در آن حال چه کنم؟ فرمودند: اگر یارانی پیدا کردید با آنان (غاصبین خلافت) بجنگد، دوست دارم روز قیامت بیایی در حالی که خون آنان از شمشیرت بچکد وگرنه صبر پیشه کن.

(غایة المرام بحرانی، باب 381، حدیث4)

آیا می­دانید؟

امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در ایام شوم جنایات ثقیفه، حضرت صدیقه طاهره فاطمه اطهر را همراه حسنین صلوات الله علیهم، سوار بر مرکبی می­فرمود و به درب خانه مهاجر و انصار می­رفت و از آنها برای جنگ با غاصبان خلافت طلب یاری می­فرمود. گروهی وعده می­دادند اما به جز سه نفر قبول نمی­کردند.

(اختصاص شیخ مفید ـ انساب النواصب ص130 الامامه و السیاسه ابن قتیبه، جزء اول ص12)

آیا می­دانید؟

ایام غصب خلافت چه ایامی بودند و با چه حوادث دردناکی همراه است و اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه چرا و در چه ایامی خانه نشین شده است؟

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک.

آیا می­دانید؟

ایام محسنیه چه ایامی است؟

و اولین قربانی اهل بیت محمد مصطفی محسن حضرت زهرا (س) جگرگوشه و میوه دل و پاره تن سید انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین و در چه ایامی به شهادت رسیده است؟

 

آیا می­دانید؟

اول مظلوم عالم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را در این ایام با چه وضعی به مسجد بردند؟ آری! ذکر آن عرش را به لرزه می­اندازد.

(توصیه می­شود برای کسب اطلاعات وسیع و دقیق از این جریانات و مدارک آن، کتاب ارزشمند سلیم بن قیس را مطالعه فرمایید.)

آیا می­دانید؟

پهلوی ناموس دهر و محور دایره خلقت در چه ایامی شکسته شده است؟

حضرت زینب سلام الله علیها می­فرماید هنگام غسل مادرم، کبودی پهلوی او را دیدم و درباره آن از پدرم سؤال کردم. حضرت فرمودند: اینها جای تازیانه­ها است.

(تذکرة المصائب، ص135)

آیا می­دانید؟

نقشه قتل امیرالمؤمنین صلوات الله علیه را در چه ایامی طرح نمودند که به ناکامی و رسوایی آن دو نفر لعنهما الله انجامید؟

(الایضاح فضل بن شاذان، ص155، سیره حلبیه، ج1، ص142، تفسیر کشاف زمخشری ذیل آیه 48 و 47 سوره توبه)

آیا می­دانید؟

خانه وحی که جبرئیل امین هم بدون اذن داخل آن خانه نمی­شدند، در چه ایامی به آتش کشیده شده است؟

حضرت زهرا علیهاالسلام می­فرماید: عمرابن خطاب  با پایش به در کوبید و آن را روی من برگرداند، در حالی که باردار بودم... او آنچنان سیلی به من زد که گوشواره از گوشم افتاد و حالت وضع حمل بر من عارض شد و محسن بی گناه را سقط نمودم.

(بحارالانوار، ج3، ص349)

آیا می­دانید؟

فدک زهرای مظلومه صلوات الله علیها در چه ایامی غصب شده است؟

در کتاب نهج الحق، در باب غصب فدک آمده است: عمرابن خطاب (...)، قباله فدک را از حضرت فاطمه علیهالسلام گرفت، آنرا پاره کرد و نوشته­اش را محو کرد.

خشک نشود چشمی که نگرید وقت یاد کردن این مصیبتها ... پس مفضل گریه کرد گریه­ای طولانی... پس حضرت صادق صلوات الله علیه فرمودند: هیچ روزی مانند روز کربلا نمی­شود گرچه روز سقیفه و آتش زدن درب خانه امیرالمؤمنین ... و شهادت محسن صلوات الله علیهما عظیم­تر و وحشتناک تر و تلخ­تر است چرا که آن اصل روز عذاب است.

(بحارـ نوائب الدهور، ج2ص194)

چه سوزناک است که پیامبر (ص) از شهادت یادگار خود حضرت فاطمه زهرا از پیش خبر دهد.

آری رسول الله (ص) فرمودند: حضرت زهرا سلام الله علیها زده می­شود در حالی که باردار است. در اثر این ضربت فرزندی که همراه دارد (حضرت محسن (ع)) سقط می­شود و خود حضرت زهرا در اثر همان ضربت از دنیا می­رود.

(تاویل الایات، صفحه 837، کاملال زیارات، ص332)

این چنین بود که منافقین، احکام الهی را تعطیل نموده و سنت پیامبر را پایمال، و شالوده غیبت و غربت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و عدم درک بشریت از فیض حضور حضرتش را بنا نهادند.

آری محسنیه ایام اعاده حیثیت شیعه است که جانسوزترین وصف در بیان این مظلومیت آنجا است که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: « هتک والله حجابه»

(بحار، ج43، ص156)

در انتظار ظهور وارث و منتقم خون حضرت زهرا و جگر گوشه­اش حضرت محسن بن علی صلوات الله علیهم به سوگ نشسته­ایم.

آگاه باشیم ایام محسنیه ایام رسوایی منافقین و عربده جویان و قداره بندان صدر اسلام است و صلی الله علی اهل بیت النبی سیما مولانا محسن بن علی بن ابیطالب صلوات الله علیهم اجمعین

یابن الزهرا: ای منتقم آل محمد (ص) که اشک انتظارت به غم قتل اجداد طاهرینت آمیخته است، به سوگواران و دردمندان غمت ترحم فرما.

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

 

+ نگاشته شده در  92/06/15ساعت 13:6  توسط علی علوی  | 
                               عكس قبله دودانگه          عكس بطرف شهر مكه                             قبله كرسب باخط قرمز معلوم شده است                    قبله مسكو پا باخط آبي مشخص شده است                       عكس شهر مكه وخط رسم شده بطرف كرسب ومسكوپا
                                        عكس روستاي كرسب وخط كشيده شده بطرف قبله وشهر مكه مكرمه

سلام بردوستان وهم محلّيهاي عزيز :

دنياي تكنولوزي اين امكان را براي ما فراهم كرده است كه كارهايمانرا علمي تر وراحت تر انجام دهيم .

ولذا به عرض ميرسانم كه : نرم افزار" گوگل ارتس " اين امكان رافراهم كرده است كه آدرس دقيق شهرها وبعد مسافت آنها وفاصله ها وجهت آنها را ، دقيق اندازه گرفت وبه همين جهت دراين وبلاك تصاويري را كه براي اثبات دقيق قبلۀ كرسب ومسكوپا فراهم كردم عكسهاي آنها را جهت ديدن شما عزيزان قرار دادم تا دقيقا قبله كرسب مسكوپا ودودانگه را تطبيق دهيد واگر تا حالا در قبله يابي دقّت لازم را لحاظ نكرده بوديم اين امر به راحتي ميسّر گردد .قربان عزيزان نمازخوان .ياعلي مدد .

+ نگاشته شده در  92/05/27ساعت 23:17  توسط علی علوی  | 

تصاويري را كه مشاهده مي فرمائيد فكر نكنيد كه تصاوير تلسكوپ هابل ويا محل برخورد سنگهاي آسماني به كرۀ زمين هست نه . اين تصاوير مربوط به چاله وچوله هاي مربوط به جاده توريستي دودانگۀ ساري هست كه بخاطر تدبير بي اندازۀ مسئولين زحمت كش دودانگه بخصوص بخشدار فوق العاده متخصص بخشِ بيش اندازه پيشرفتۀ دودانگه ، بجهت اينكه مردم اين بخش بدون رفتن به موزه يا سفرهاي گرانقيمت با دلارهاي خارجي با كمترين هزينه البته با الْه كلنك بازي بوسيلۀ ماشين هايشان اين صحنه هاي زيباي فضايي را درمسيرجادۀ ساري به دودانگه بدون كمترين هزينه البته فقط باهرسفرجلوبندي ماشينهايشان جهت اشتغال زايي بيشتر به مكانيكي ميبرند ومسافرينش هم بدون پرداخت هزينه اي تستهاي مربوط به فضانوردان را انجام ميدهند تماشا ميكنند واز دلسوزي ومديريت بيش اندازۀ مسئولين بخششان شاداب وسرافرازند . وصد افسوس مي خورند كه اين آمريكائيهاي نامرد چقدر حقّ وناحق ميكنند واين مسئولين نابغۀ ما را به ناسا دعوت نميكنند . شايد باز تقصير همين خارجي ها باشد كه با ساخت ماشينهاي شاستي بلند مسئولين كلاس بالاي بخش ما را كه سوار اينجور ماشينهاي گرانقيمت خارجي ميشوند از ديدن اين جور دست اندازها ناتوان وبي خيال ميكند .تازه بيچاره ها هرروز با اين تويوتاهاي نازل قيمت ‍‍زاپني هرروز هم اين مسير 65 كيلومتري ازساري به محمد آباد را با بنزين دولتي طي هم ميكنند .

اگر یک مهمان و غریبه هم یک بار به دودانگه برود می تواند چندین جلد کتاب در مورد معضلات این بخش بنویسد. و این در حالی است که مسئولان دلسوز این همه مشکلات را نمی بینند و به راحتی از کنار آنها رد می شوند. و انتقادات از عملکرد این مسئولین دلسوز به اوج خود رسیده.


+ نگاشته شده در  92/01/20ساعت 21:54  توسط علی علوی  | 

سلام بر تمام هموطنان عزيز :

من ایمان انوری برادر دکتر عمران انوری هستم .

موسسه اي را جهت خدمت به هموطنان عزيز تأسيس كردم ، إنشاألله كه خدمات ما ، مورد توجّه وعنايت هموطنان عزيز ، قرار بگيرد ومنتظرزيارتتان خواهيم ماند.

Real dream translation institute

موسسه ترجمه رویای واقعی

ترجمه کلیه متون انگلیسی به فارسی و بلعکس

با نازلترین قیمت ، با کادری مجرب و کاملاً کارآزموده و در اسرع وقت ممکن

با مدیریت ایمان انوری
به همراه آموزش خصوصی نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر

شماره تماس:09306640835

پست الکترونیکی:anvariiman1990@gmail.com

و با خدماتی کاملا نوین از جمله:

ثبت سفارش و دریافت فایل ترجمه بصورت اینترنتی و بدون مراجعه به موسسه

دریافت هفتگی اصطلاحات رایج انگلیسی از طریق سرویس پیامکی و پست الکترونیکی و... .

+ نگاشته شده در  91/12/01ساعت 16:38  توسط علی علوی  | 

سوگواره شهادت حضرت سیدالشهداء -علیه السلام-

شروع عزاداري ايام ماه محرم الحرام امسال ، با افاضات استاد صمدی آملی      ( حفظه الله ) از تاریخ 25 آبان 1391 به مدت سیزده شب ، از ساعت 20

آدرس : آمل - خیابان نور (شهید شیخ فضل الله نوری ) - فجر 12 - مجتمع کوثر ( حسینیه نوریها)

+ نگاشته شده در  91/08/26ساعت 13:30  توسط علی علوی  | 

هموطنان وهم محلّيهاي عزيز :  توجۀ شما بزرگواران را ، به نكتۀ اي خيلي مهم جلب ميكنم كه دراين چند سالۀ اخير، زياد مورد توجه قرارنميگيرد وآن هم اينست كه : عزيزان بدانند كه درهرماه قمري ، چند روزدراصطلاح نجومي " قمردرعقرب       "   مي باشد و به روايت احاديث ازائمّۀ معصومين (ع) هركاري را دراين چند روزبه اصطلاح "  قمر در عقرب " شروع كنيد ، به نتيجه نمي رسد . وبراي همين خاطر ، در گذشته ها وقديميها براي شروع هر كار مهمّي به پيش علمايشان ميرفتند وبه  اصطلاح ما " ساعت " نگاه ميكردند .

ولي الان متاسفانه ، اين كارها دراجتماع ما ،  كم رنگ شده وعدم توجّه به مسائل نجومي واحاديث اين همه مشكلات دراجتما ع پيش آمده است .

وبراين اساس ، جهت اطلاع عزيزاني كه مي خواهند ، اين مسائل را در زندگي روزمرّۀ شان مورد توجه قرار دهند روزهاي" قمر در عقرب " اين چند ماه باقيماندۀ سال را ، برطبق تقويم نجومي آقاي دكترحبيب الله رزمي عضو گروه فيزيك دانشگاه قم ، را دراين وبلاك قرار ميدهيم تا مورد استفادۀ عزيزان قرار گيرد .سربلند وپيروز باشيد . ياعلي مدد .

آبان ماه  -  22  تا 26

اذر ماه  -  20  تا 23

دي ماه  -  17  تا  21 

-------------------------

بهمن ماه   14  تا  18 

اسفندماه   11  تا 16 

 

توجّۀ مهم :  عزيزان ، دراين روزها ،  از شروع كردن كارهاي مهم ، اجتناب كنند نه اينكه ؛ كارهايي كه قبلاً شروع كرده بودند را ادامه ندهند يا اينكه اصلاً كاري نكنند نه . كارمهم جديد را ، دراين روزها شروع نكنند ، وصبركنند بعد ازاين دو سه روز، قمر در عقرب بگذرد بعد شروع كنند  .

 

+ نگاشته شده در  91/08/26ساعت 13:8  توسط علی علوی  | 

قابل توجّۀ كشاورزان عزيز ومصرف كنندگان برنج اعلي ايراني

سال 1391 "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی"

به اطّلاع هموطنان عزيز ميرساند :

كه مديريت " شاليكوبي خليلي روستاي كرسب " بامساعدت جهاد كشاورزي شهرستان ساري وبانك كشاورزي وبا اعتباري درحدود 500 ميليون ريال ، تمامي تجهيزات مربوط به برنج كوبي وفرآوري آن را ، تعويض واز جديدترين وبروز ترين وسايل ساخته شده دراين صنعت ، استفاده نموده وتمامي تجهيزات شاليكوبي را ، بروز رساني كرده است وتوانسته كيفيّت برنج توليدي خود را به بهترين وضعيّت برساند . وهمچنين براي اوّلين بار دستگاه پيشرفته " خشك كن " و " بوجاري در5 سايز مختلف " وديگر موارد مربوط به فرآوري برنج را نصب وراه اندازي نمايد . وكيفيت برنج توليدي كرسب را به نحو قابل توجّه اي افزايش داد .

وهمچنين با برقي كردن كارخانه ، سرعت كاررا ؛ افزايش داد وبا يك ساعت كار، تقريباً يك تن برنج توليد ميگردد كه درزمينۀ وقت عزيزان كشاورز هم بسيار مفيد واقع شد .

درضمن مديريت " شاليكوبي خليلي كرسب " از آقايان مهندس جعفري ، مهندس اجارستاقي وكيوان خليلي از سازمان جهاد كشاورزي استان وجاج علي اسدي كرسبي و آقاي اسماعيل رمضاني مسكوپائي صميمانه تشكر وقدر داني مي نمايد وازخداوند منّان براي اين عزيزان دعاي خير وآرزوي بهروزي وشكرگزاري را مي نمايد .

شماره تلفن مديريت شاليكوبي خليلي : 09111570673

درضمن مديريت شاليكوبي امكان فروش برنج به هموطنان عزيزانمانرا ، درساير شهرها وارسال براي آنها را ، نيز فراهم كرده است .

شماره تماس براي فروش برنج : 09112547916
+ نگاشته شده در  91/08/12ساعت 15:21  توسط علی علوی  | 

هوالشّهيد

برگزاري مراسم عظيم معنوي " يادوارۀ شهداي كوي اتّحادساري "

سخنران : حضرت استاد صمدي آملي (حفظه الله )

مدّاح : سرهنگ محسن پور

زمان : پنج شنبه دوم شهريور ماه 1391

ساعت : 17 - 20 غروب

آدرس : ساري - پشت دخانياتكوي اتّحاد 2 – مسجد حضرت امام حسين (ع).

درضمن مراسم يادوارۀ شهداي برادران عبوري باسخنراني حضرت استاد صمدي آملي درساعت 20:30 شب همان روز در ساري خيابان آزادي ساري برگزار ميگردد.

+ نگاشته شده در  91/05/31ساعت 19:55  توسط علی علوی  | 


طبق محاسبۀ حضرت علامه شعراني ( رحمة الله عليه ) استاد معظّم حضرت علامه حسن زادۀ آملي ( حفظه الله ) فردا ؛ بيست وهشتم اسفند ماه ، برابر است با سالروزعيد غدير شمسي ، روز به امامت رسيدن امام علي (ع) مي باشد .

پس جشن هاي عيد نوروز وسال جديدمانرا ، با جشن عيد ولايت وامامت عيد غدير ، شروع ميكنيم وبا نيّت الهي ، اين عيد ولائي را ، شروع ميكنيم . انشاالله اين اعياد برشما وخانوادۀ محترمتان ، گرامي باد ، ياعلي مدد .

+ نگاشته شده در  90/12/27ساعت 22:40  توسط علی علوی  | 

اسنادي را كه درتصاوير بالا ، مشاهده مي فرمائيد مربوط به سند ارائه شده ، از طرف " بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي " به هيئت أمناء امام زاده صادق رضاي روستاي پائين دزاي ساري وتقريباً شجره نامۀ امامزاده گان ، دو روستاي پائين دزا ي ساري و امامزادۀ روستاي كرسب يعني امامزاه جعفرصادق (ع) هست كه ، اخيراً باهمّت وتلاش دوتن از عزيزان هم محلّيمان ؛ آقايان رضا احمدي وكربلايي عيسي خدادادي از متولّيان امام زاده صادق رضاي روستاي پائين دزاي ساري كه آنها ، زحمت كشيده بودند واز مركز پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي (ع) شهر مقدّس مشهد تهيّه كرده بودند ، براي نصب در درون امامزاده جعفرصادق كرسب گرفته شده است .

قديميهاي محل ، عنوان ميكنند كه درحدودهاي چهل ، پنجاه سال پيش ، درزمان آخوند عمو (مرحوم شيخ فضل الله يعقوبي ) شجره نامۀ امام زادۀ ما ، كه بر روي چوبي حكّاكي شده بود و در درون امام زاده نصب بود را ، مشاهده ميكردند ولي متأسفانه آن چوب به آن گرانقيمتي را، همانجور به امان خدا رها كرده بودند كه متأسّفانه فعلاً مفقود گرديده است . ونبود شجره نامه براي بعضي ها ، شبهاتي ايجاد كرده بود ، تا اينكه :

چندمدّت پيش ، يكي از دوستان آقاي رضاي احمدي كه بچۀ پائين دزا است ازشنيدن نام روستاي كرسب و سندهاي مربوط به امازادۀ پائين دزا وحك بودن نام روستاي كرسب ، ايشان را كنجكاو كرد وپس از ديدن اصل سند ، پي به هويّت واقعي امامزادۀ محلّمان مي برد كه امامزادۀ محلّمان يعني امازاده جعفرصادق (ع) كرسب فرزند امامزاده صادق رضاي پائين دزا مي باشد وآن امامزدۀ عزيز( امام زادۀ پائين دزا ) هم از نوادگان امام موسي كاظم (ع) مي باشد وتقريبا مال 600 – 700 سال پيش ميباشند .

وهمانطور كه درقسمتي از تصوير بوضوح قابل مشاهده مي باشد: [ صادق بن رضا است كه كلمه ابن (پسر) به جهت تخفيف حذف گرديد . امام زاده جعفرصادق در روستاي كرسب (كورسب) دردامنه كوه سنگ لَت ، در47 كيلومتري ساري نيزفرزند امام زاده صادق رضا ، خواهد بود .]

توضيح اينكه : كوه مربوط به روبروي روستاي كرسب ، يا همان " دروازُوك " همان كوه سنگ لت است ، يعني دامنۀ كوه روبروي روستاي " كُرچا " اسمش " سنگ لت " درج شده دراين سند ميباشد . واز نظر زميني هم ، ازكرسب تا ساري واز طريق پياده وراه رودخانه ميشود 47 كيلومتر ودقيفاً درست است .

اين سند در امام زادۀ كرسب نصب خواهد شد . خداوند به تهيّه كنندگان اين سند جزاي خير دهد.

+ نگاشته شده در  90/11/16ساعت 23:16  توسط علی علوی  | 


پنج شنبه ؛ سيزدهم بهمن ، برابر بود : با نهم ربيع الاوّل ، روز عيدالزّهزا (س) ، يعني روز به درك واصل شدن ، قاتل حضرت زهرا (س) توسّط ابولولوي شجاع ايراني بود .

وهمانطور كه هم محلّيهاي عزيز به ياد دارند ؛ درسالهاي نه چندان دور ، مراسم روز عيدالزّهرا يا همان (عمركشون) در روستاي اهل ولايت كرسب ، هم به همّت جمعي از مردان وزنان محلّمان ، وبه رهبري روحاني عزيزمان شيخ فضل الله يعقوبي برگزار ميگرديد ولي جديداَ ؛ به دليل اعلام تابعيّت از نظرات نظام جمهوري اسلامي ( مبني براعلام هفتۀ وحدت از طرف كشورمان ) اين مراسمات عظيم معنوي به صورت علني برگزار نميگردد. اميدواريم كه اين مراسم سنّتي واصيل ؛ كه درحقيقت اجراي يكي از فروعات دين مان كه همان اصل "تبرّا "هست مي باشد ، همچنان برگزار گردد البتّه باحفظ مقرّرات خاص مربوط به خودش .

ودرسالگرد اين مراسمات ؛ گرامي ميداريم ياد وخاطرات برگزار كنندگان اصلي اين مراسمات ، مرحومين شيخ فضل الله يعقوبي ومرحومه علي اصغر زينب وكبري خاله همسر آقاي مشهدي محمّد عمو وكربلايي رضا قلي محمد پور كه مجسّمات مربوط به شخص لعين ومادر خبيثش را در محل ميگرداند .براي شادي روح اين سه عزيز وعزّت وشكوه وسلامتي كربلايي رضا قلي محمّد پور صلوات .

+ نگاشته شده در  90/11/15ساعت 20:2  توسط علی علوی  | 

به فضل پروردگار متعال ، مردم شهيد پرور روستاي كرسب اين افتخار را ، پيدا كردند كه ؛ ميزبان برگزاري هفدهمين يادوارۀ 148 شهيد غيور منطقۀ دودانگۀ ساري درتابستان سال 1391 باشند .

ازخداوند شهيدان وحضرات معصومين (ع) ، اين حجّتهاي الهي كه راهنمايان شهيدانمان دررسيدن به معنا وسرّ واقعي " لا اله الا الله " بودند مسئلت داريم كه ما را ؛ شرمندۀ آن دلاورمردان وعلي جويان نفرمايد.

ولذا ازعموم امّت شهيد پرور كشورمان ، بخصوص مردم عزيز دودانگه ، تقاضامنديم كه با اراء پيشنهاداتشان ما را دربرگزاري هرچه باشكوه تراين مراسم عظيم معنوي وديني ، ونكوداشت ياد عاشقان حسين ابن علي (ع) سربلند گرداند.

ياعلي

ستاديادوارۀ شهداي گرانقدر روستاي كرسب

+ نگاشته شده در  90/06/30ساعت 21:22  توسط علی علوی  | 

*** گذري برشجاعت مختار كه برگرفته از شجاعت علي ابن ابيطالب (ع) ***

هركس، كه آخرين قسمت سريال " مختارنامه " كه نبرد دلاورانۀ جنابِ مختار ثقفي (رحمة الله عليه ) را ، مشاهده كرده باشد ؛ شايد با توجّه به سنّ وسال مختار اين فكر به ذهن اش خطور ، كرده باشد كه كارگردان اين سريال يك مقدار درصحنه هاي نبرد ايشان به نفع جناب مختار ، اغراق كرده باشند .امّا اندكي مطالعه در زندگي شيعيان وبخصوص مولاي شيعيان ، وصي پيغمبر علي عالي اعلي ،علي ابن ابيطالب (ع) متلفّت اين موضوع ميشود كه آنها شجاعت را به قول عرفاء ازكودكي ازشير مادرانشان نوشيده اند. وما ، دراين كرّاسه برآنيم كه به قطره اي ازدرياي بي نهايت شجاعت اين عزيزان ، نگاهي انداخته باشيم .

اگر چه اصلي ترين جنبۀ زندگي امام علي (ع) ، مظلوميّت آن حضرت ، مي باشد كه متأسّفانه نويسندگان وتاريخ نگاران ، كمتر به آن توجّه نموده اند . ولي ازآنجا كه آن حضرت ، انسان كامل بودند وتمام صفات ايشان به نحو اكمل وأتم به كمال رسيده بود وبايد همگي آن صفات ، مورد توجّه قرار گيرد . ولي بجهت نياز ما ، دراين كرّاسه فقط به جنبۀ شجاعت آن حضرت ، به جهت پخش اين سريال ، كه تصويرگر زندگاني يكي ازشاگردان مكتب آن ؛ حضرت (ع) بود مي پردازيم .

همگان داستان ، نبردهاي بي همتاي امام علي (ع) درتمام جنگهاي صدراسلام ؛ بخصوص نبرد امام ؛ درجنگ بدر (اوّلين جنگ بين اسلام وكفر) كه از 70 كشتۀ دشمن ، امام به تنهايي 35 نفر را به هلاكت رساندند . ودلاوريهاي آقا درجنگ اُحُد كه به تنهايي ازپيامبر اسلام دفاع كردند ، درزماني كه تقريباً تمامي ياران پيامبر فرار كردند بخصوص كه عمر وابوبكر وعثمان اين غاصبان به حق امامت وولايت آنچنان فرارشان خنده دار هست، ( بعد از چند روز پيدا شده بودند آن هم ؛ در وضعي پديدارشدند كه به پست ترين رذايل انساني تن داده بودند تا جانشانرا حفظ كنند ، وداستانشان تا سالها زبان زد مردم ونقل ونبات مجالس خندۀ مردم عادّي شده بود .). درآن روز امام علي (ع) به تنهايي ازپيامبر واسلام دفاع كرد وبيشتر ازنصف كشته دشمن را درآن روز آقا، به هلاكت رساندند ونبرد خيبر كه درآن ، امام علي (ع) ؛ با قوي ترين كفّار ؛ بخصوص يهوديان نبرد كرده بود وجنگ خندق ونبرد با عَبْدَوُدْ وشجاعت بي نظير امام علي (ع) كه پيامبر اسلام (ص) حديث :"ضربت امام علي (ع) را با عبادت تمام انس وجن برابر دانستند ".

و خوابيدن حضرت علي (ع) بجاي حضرت رسول الله (ص) درهنگام هجرت ايشان كه خودش شجاعت وي‍‍زه اي مي طلبيد.

ودرزمان چهارو نيم سال حكومت ظاهري حضرت ، ودرنبرد هاي صفّين وجمل ونهروان بايد تاريخ را ديد كه آقا چه دلاوريها ، درسنّ بالاي اززندگي شان كه بين 59 تا 63 سالگي شان بودند انجام دادند كه فقط درصفّين ؛ دريكي از اين حملات مداومشان ، يكي ازاصحاب به همرا آقا بود وكشته ها را شمارش ميكرد كه 530 نفر را كشتند وآن هم كشته هايش يا ازوسط عمودي نصف شده بودند ويا افقي.

ويا فرزندشان در كربلا ، آقا امام حسين (ع) درروزي كه تشنه بودند ويك صبح تا ظهري به نبرد وديگر امورات مربوط به جنگ مشغول بودند ودربعد ازظهرآن روز سخت وپرمخاطره ، كه نبرد هاي اصلي آقاجان شروع شد. به نقل تاريخ 1950 نفر را حضرت ايشان ، آن هم درسنّ 57 سالگي به هلاكت رساندند تا اينكه دشمن مجبور شد كه با تيرباران آقا ، ايشان را به شهادت برسانند و نمي توانستند به آقا نزديك شوند . ويا حضرت علي اكبر (ع) جوان درحدود200 نفررا به هلاكت رسانند ويا حبيب ابن مظاهر پيرمرد 70 ساله درحدود 70 نفر رابه هلاكت رسانند وهمچنين نبرد دلاورانۀ حضرت قاسم 13 ساله با سردار كوفيان ( أزرق خبيث باپسرانش ) وديگر قواي دشمن ، ويا ازشمر لعنت الله عليه سئوال كردند كه تو چرا با اين همه نيرو كه درحدود 30000 نفر داشتيد وحسين (ع) 72 نفر، نيرو بيشتر نداشت چرا آب را بر روي آنها بستيد؟ كه گفت : من آنچه كه ازاين خاندان درصفّين ديده بودم اگر ما آب را برروي آنها نمي بستيم هرگز برآنان پيروز نمي شديم.

وهمچنين پيروزيها وفتوحات شاه اسماعيل صفوي درزمان يكپارچه سازي ايران عزيز ما وگسترش مذهب حقّۀ جعفري(شيعۀ اثني عشري)را آن هم درزماني كه فقط 13 سال سن داشتند ، درهمين وبلاك فرموديد.

ودرنبرد ودفاع مقدّس كشور ما برعليه دشمن بعثي عراق هم ، آنچنان بچّه هاي علوي ايراني شجاعت به خرج دادند كه آدم اگر ميخواهد وصف شجاعت نيروهايمانرا اززبان دشمن بشنود بهتراست كه به كتاب " دروازه شرقي" نوشتۀ زنرال وفيق السّامرائي رئيس اطّلاعات كلّ ارتش عراق درزمان جنگ عراق عليه ايران را ببيند كه ايشان درمورد رزمنده هاي ما چه ميگويد.

يا زماني كه صدّام به كويت حمله كرده بود ودكتر ولايتي وزير خارجۀ وقت ايران به صدّام گفت : حالا كه تا كويت رفتي چرا عربستان را نگرفتي؟ گفت : من اگر 2000 تاازنيروهاي شمارا داشتم كلّ جهان را ميگرفتم.

وحالا كه سريال مختارنامه را ديديم وشجاعت مختاريكي ازشيعيان علي(ع) را درتلويزيون مشاهده كرديم وآن همه دلاوري كه ؛ بخصوص درآخرين لحظات شهادتش وديگر صحنه هاي زندگي اش را به تصوير كشيدند پي به اين نكته مي بريم كه شجاعت مخصوص علي وآل علي وعلويان وشيعيان ايشان هست وبس.

وحرفي كه معاويه (لعنت الله عليه ) زد كه : ما ضربه اي كه ازذوالفقار خورديم ، تجربه كرديم كه هرگز با آل علي با شمشير در نيافتيم بلكه با حيله وديگر روشهاي غيرجنگي با آنها بيافتيم كه ازطريق جنگ هرگز برآنها پيروز نمي شويم.

وامروز هم آمريكا وايادي آنها مخصوصاً عربستان وهابي فهميدند كه ازراه جنگ با ايران شيعه نيافتند كه هرگز ايرانيها وشيعيان را با نبرد رزمي نميشود شكست داد، بلكه باخدعه ونيرنگ وراههاي ديگر.

پس علويان وشيعيان علي به هوش.

پس تجربه كرديم دراين ديرمكافات هركه باآل علي درافتاد برافتاد

+ نگاشته شده در  90/05/30ساعت 1:12  توسط علی علوی  | 

درگذشت مرحومه مغفوره حاجيّه  خانم صُحبه نيكزاد مادر شهيد سرافراز اسلام حسن شاكري درروز شهادت هفتمين شرط لا اله الا الله ، حجّة الله ، ولي الله اعظم ،  امام موسي كاظم عليه السّلام ، را به خانوادۀ محترمشان تسليّت عرض نموده وبراي آن مادر گرامي ازخداوند  شهيدان محشوريّت با سالار شهيدان به همراه فرزند شهيدش وبراي بازماندگان آن مرحومه صبري جزيل واجري فراوان ازخداوند رحيم خواستاريم .

وبه اطّلاع هم محلّي هاي عزيز وديگر عزيزان ودوستاران شهيدان ميرساند كه مراسم سوّمين روز اين مرحومه درروز پنج شنبه 9/4/1390 يعني روز مبعث أشرف الأنبياء أعلي حضرت محمد مصطفي صلّي الله عليه وآله وسلّم درحسيّنيِۀ باب الحوائج روستاي كرسب برگزار ميگردد.[ روحش شاد .براي شادي روحش صلوات]

+ نگاشته شده در  90/04/08ساعت 23:24  توسط علی علوی  | 

بمناسبت شهادت حضرت فاطمة زهرا(س) عصمة الله الكبري وحجّة الله علي الحجج ، مطلب مربوط به چگونگي شهادت ايشان ، توسّط غاصبان به حقّ خلافت وامامت ، دراين پست گذاشته ميشود .

انشاءلله مورد عنايت حضرت بقية الله (عجج) داغدار اصلي اين ماجرا ، وشماعزيزان اهل ولايت قراربگيرد:

عمربن الخطاب غاصب دوّمي ، چنانچه شيعه وسنّي به آن معترفند سه روز بعد ازشهادت پيامبر (ص) به خانۀ حضرت زهرا(س) حمله ور شده وحضرت را بين در وديوارمجروح كرد كه منجربه بيماري وسپس شهادت آن حضرت شد.

چنانچه امام رضا(ع) درفرازهايي ازدعاي خود به برخي رفتارهاي زشت خلفاي اشاره كرده ومي فرمايد پروردگار ........ آن دو نفر( ابوبكروعمر) فرزند پيامبر را كشتند............."(1)

حال به تفصيل قضّيۀ حملۀ وحشيانۀ عمربن الخطّاب به خانۀ وحي را از زبان شيعه وخود اهل تسنّن با ذكر اسناد ومدارك آن بيان مي كنيم:

عمر نزد ابوبكرغاصب خلافت رفت وگفت : علي بايد بيعت كند واگر توكاري نكني من اقدام خواهم كرد ، سپس ازنزد وي بيرون آمد وتمام قبايل وعشايررا فراخواند وبا فريادي بلند گفت : خليفۀ پيامبرشما را مي خواند ، مردم ازهر طرف به سوي ابوبكر روان شدند ونزد اواجتماع نمودند.

اوبه ابوبكر گفت : من سواره وپياده را براي توآماده نمودم.(2)

ابوبكر گفت : حال چه كسي را براي اين كار مأموركنيم ؟

عمر گفت: قنفذ! اومردي خشن وتند خو وازطُلقاست. پس آنگاه قنفذ را با جمع بسياري مأمور بدين كاركردند.(3)

ابوبكر به وي دستورداد : آنها را بيرون بياور! اگرنپذيرفتند هيزم بردرخانه جمع كن وبگو اگربيرون نيايند خانه را با اهل آن به آتش خواهم كشيد.(4)

قنفذ " لعنت الله عليه " به راه افتاد وبه خانۀ امام (ع) رسيد واجازۀ ورود خواست. امّا به وي رخصت ندادند.

چون بازگشت ، عمر گفت : بي اجازه وارد شويد ! امّا ديگربارچون به خانۀ آن حضرت رسيدند وخواستند بي اجازه وارد شوند ، فاطمه (س) فرمودند : نميگذارم بدون اجازه وارد خانه شويد!

چون اين خبر به عمر رسيد با خشم بسيارازجاي برخاست وگفت: ما را با زنها چه كار؟!!

پس ازآن به همراهي خالد(لعنت الله عليهما) وقنفذ (لعنت الله عليهما) باهيزم وآتش به راه افتادند. ابوبكر گفت: اورا با تندي وخشونت خواهي آورد!(5) آنها را ازخانه بيرون بكش واگر مقاومت كردند با آنان جنگ نما!(6)

عمر با جمع انبوهي ازصحابه وطُلقاء ومنافقان وفرومايگان وباديه نشينان وباقي ماندگان ازاحزاب مشركين كارخود را آغازنمود.(7)

عمردستورداد تا هيزم جمع آوري كنند.(8) جمعيّت با هيزم و آتش(9) به قصد سوزاندن خانۀ اميرموءمنان به راه افتادند.(10)

عمر شعله اي آتشين به دست گرفت(11) ومي گفت اگربيعت نكنند خانه را برسرِ آنها به آتش مي كشم . گفتند : فاطمه(س) دختر رسول خدا (ص)دراين خانه است ، او را نيز مي سوزاني؟!! گفت : حتّي فاطمه دختر رسول خدا را مي سوزانم .(12)

ابي بن كعب مي گويد : درخانه نشسته بوديم كه صداي شيهۀ اسبها ولگامها وبرهم خوردن نيزه ها ما را ازخانه بيرون كشيد.......(13)

زهرا(س) درفراق پدرغمناك بود وجسمش رنجور واز شدّت دردي كه برسرِ مباركش عارض گرديده بود آن را ، بسته وپشت درب خانه نشسته بود.(14) هنگامي كه آنها را ديد ، درب را برروي ايشان بست. او باورنميكرد بدون اجازۀ او وارد خانه اش شوند.(15)

آنان با شدّت درب خانه را مي كوبيدند وهركدام با صداي بلند سخني مي گفتند.(16)

عمربن الخطّاب فرياد برآورد : پسرابوطالب درب را بازكن ، به خدا سوگند خانه را به آتش مي كشم! (17)

......فاطمه (س) پشت درآمد وفرمود : اي گمراهان! اي منكران خدا وپيامبرچه مي گوئيد وازجان ما چه مي طلبيد؟!!!.......

سخنان فاطمه (س) وگريه هاي اوهيچ گونه اثري درعمر نگذاشت . (18)

اودستورداد : هيزمها را اطراف خانه نهادند وخود نيزآتش به دست گرفت (19) وفرياد برآورد : خانه را با اهل آن به آتش بكشيد .(20)

فاطمه(ع) با صداي بلند فرمود : اي پدر! اي رسول خدا! پس ازتو چه بلاهايي ازعمرو ابوبكر كشيديم؟!!!

برخي ازمردم گريه كنان بازگشتند ، ليكن عمر با گروهي ايستاد ودرب خانه را به آتش كشيد.(21)

درب مي سوخت ودود خانه را فراگرفته بود.(22)

قنفذ (لعنت الله عليه ) مي خواست درب (نيم سوخته) را بازكند ، (23) امّا فاطمه (س) هردو طرف درب را گرفته بود ومانع مي شد ومي فرمود : شما را به خدا وحقّ پدرم قسم مي دهم كه ازما دست برداريد و بازگرديد.

عمرتازيانه را ازدست قنفذ (لعنت الله ) عليه گرفت وبر بازوي فاطمه (س) زد. تازيانه دورِ بازوي اوپيچيد وجايِ آن چون بازوبندي سياه شد.(24)

سپس با لگد به درب خانه زد ودرب (نيم سوخته) را شكست. (25) فاطمه (ع) درب را سپرخود قرارداده وبدان چسبيده بود.

عمربن الخطّاب با لگد بدان زد (26) وفاطمه (س) را بين در و ديواربا نفرت وخشم فشرد . نزديك بود فاطمه (س) همان جا قالب تهي سازد ، ميخ دربه سينه اش فرو رفت وخون ازآن جاري شد . (27)

اوبا صورت برزمين افتاد ، زبانه هاي آتش نيزاو را مي آزرد .(28) پس آن گاه ناله اي ازجگر كشيد وبا آن ناله مدينه را زير و رو نمود. اوخروشيد وفرياد برآورد : "پدر! اي پيامبرخدا ! آيا مي بايست با حبيبه ودخترتوچنين رفتاركنند ؟!!! آه فضّه ! مرا درياب ؛ به خدا فرزندم را كشتند."

دراين هنگام درد زايمان او را فرا گرفت واو به ديوارتكيه داد (29) وبچّۀ شش ماهه اش محسن (ع) را – كه در رحم داشت - سقط نمود.(30)

عمرلعنت الله عليه داخل خانه شد - درحالي كه خشم سرتا پاي او را گرفته بود - چنان با سيلي به صورت فاطمه (س) زد كه گوشوارۀ او پاره شد واز زيرمقنعۀ اوبرزمين افتاد.(31)

ديدگان علي (ع) گويي دركاسه اي ازخون غوطه مي خورد وبا سربرهنه بيرون دويد وفرياد برآورد : فضّه! بانوي خود را فرياد رس . او را كمك كن كه او درحال سقط فرزند خويش است.

سپس فرمود : "محسن نزد جدّ خود پيامبرخدا رفته وازاين ستمگران شكايت خواهد نمود."

.......................

بانوي آزرده وپهلو شكسته – با آن كه شرايط سختي را پشت سرمي گذاشت وضربه ها وصدمه هاي فراوان ديده بود - .......نميگذاشت علي را ازخانه بيرون برند...........بسياري ازمردم به خاطرزهرا (س) علي (ع) را رهاكردند ، ليكن عمر لعنت الله به قنفذ لعنت الله عليه دستور داد تا دست فاطمه (س) را كوتاه گرداند.

قنفذلعنت الله عليه كه مردي پست وخشن بود چنان با تازيانه به پشت وپهلوي فاطمه (س) زد كه حضرت ازپا افتاد. نشانِ آن ضربه ها دربدن فاطمه (س) تاهنگام شهادت باقي ماند. (32)

عمر لعنت الله روبه اطرافيان كرد وگفت : فاطمه را بزنيد.(33)

آن دژخيمان چنان فاطمه (س) را ضرب وجرح نمودند كه بيماروبستري گرديد.(34)

عمر خود نيزازآنان عقب نماند وبا غلاف شمشيربه پهلوي فاطمه (ع) مي زد وبا تازيانه برسر ودست وكتف وبازوي او مي نواخت (35) به گونه اي كه بدن فاطمه (ع) سياه شد وتا هنگام وفات اثرآن محونگرديد......"(36)

درتفاسيردرتفسيرآيۀ 178 سورۀ بقره آمده :ازامام باقر (ع) روايت شده كه فرمودند : "قتل عمد چيزي است كه قصد زدن كسي را داشته باشي وبزني او را (تا)كشته شود ، (دراين صورت) بايد قاتل را قصاص كنند....."(37)

پس عمر به خاطربه شهادت رساندن دخترپيامبرخدا (ص) نيزبايد قصاص شود وواجب القتل است.

به شهادت رساندن حضرت محسن (ع):

همانطور كه ذكر شد عمربن الخطّاب سبب قتلِ فرزند شش ماهۀ اميرالموءمنين حضرت محسن (ع) شد.

امام باقر(ع) ازامام سجّاد(ع) روايت مي كند كه فرمودند: زهرا(ع) محسن را حامله بود. پس ازشهادت پيامبر(ص) كه آن رويداد براي اهل بيت (ع) رخ داد وبه خانۀ فاطمه (ع) هجوم آوردند وعلي(ع) را بيرون كشيدند ، رفتار (وحشيانۀ) آن شخص(عمر) باعث شد تا جنيني كه فاطمه(ع) داشت وبه كمال رسيده بود ، سقط شود وهمين موجب مريضي وشهادت زهرا(ع) شد.(38)

همچنين امام صادق(ع) فرمودند : عمربا ضربۀ پا به زهرا(ع) زد واين درحالي بود كه اوبه محسن حامله بود ، اين لگد موجب سقط جنين اوگرديد ............به همين جهت هفتاد وپنج روز بيمارگرديد وسپس به شهادت رسيد.(39)

پس عمر به خاطربه شهادت رساندن حضرت محسن (ع) نيزبايد قصاص شود وواجب القتل است.

منابع:

(1):مهج الدعوات ، ص 275 {و} مصباح كفعمي ص554 وبحارالانوارج30 ص393.

(2)-الكوكب الدّري ، ج1 ، ص194.

(3)كتاب سليم بن قيس ، ص82.

(4)- جمل ، ص117.

5-انساب الاشراف ، ج1 ، ص587

6-العقدالفريد ، ج4 ،ص259.

7- تاريخ يعقوبي ، ج2 ، ص126 وكامل بهائي ، ج1 ، ص305 ومصباح الزّائر ، ص463 وشرح ابن ابي الحديد ، ج6 ص49 و احتجاج ص80 ( برخي تعداد مهاجمين راسيصدنفرنوشته اند: جنّات الخلود ، ص19).

8- كتاب سليم بن قيس ، ص83و249 واحتجاج ص73 وسنن بيهقي ، ج8 ، ص152 والمسترشد، ص378 وبحارالانوار،ج30 ص290 و348 وج2 ص66 وتفسيرعيّاشي ، ج2ص66و307

9- تفسير عيّاشي ، ج2ص308

10- امالي شيخ مفيد، ص50 والعقدالفريد ، ج4 ص242 ج مصر.

11- انساب الاشراف، ج1،ص586

12-الشافي ابن حمزه، ج4، ص173.

13-الكوكب الدّري ، ص194.

14- كتاب سليم بن قيس ، ص25.

15- اختصاص ، ص186

16- بحارالانوار ،ج30 ،ص290 {و} حديقة الشيعه ، ص30.

17- علم اليقين ،ج2 ،ص687.

18- كتاب سليم بن قيس ، ص84و250.

19- تفسيرعيّاشي ، ج2،ص 308

20- ملل ونحل شهرستاني ، ج1،ص57.

21- الامامة والسياسة،ج1، ص20 و المسترشد، ص377 و كتاب سليم بن قيس ، ص250 و مثالب النّواصب ، ص420 و بحارالانوار ، ج28،ص390.

22- الشّافي سيّدمرتضي ، ج3،ص241.

23- الهداية الكبري، ص407.

24- الهداية الكبري،ص178،407.

25- اختصاص ، ص186

26- بحارالانوار،ج30، ص294.

27- الكوكب الدّري ، ج1 ، ص194.

28- الهداية الكبري ، ص178.

29- بحارالانوار، ج30، ص294.

30- الهداية الكبري ، ص407 و بحارالانوار ، ج53،ص19.

31- بحارالانوار، ج30،ص294 و المحتضر، ص44.

32-علم اليقين، ج2، ص686.

33- موءتمرالعلما ، بغدا ، ص63.

34-دعائم الاسلام ، ج1، ص232
{و} بحارالانوار، ج81 ، ص272

35- كتاب سليم بن قيس ، ص84 و250 و كتاب كامل بهائي،ج1، ص305 وجنّات الخلود، ص19.

36-جنّة العصمه،ص252 و الشمس الضحي،ص154 و الاما«ه والسياسة،ج1ص20 و انوارالشهادة ،ص207 ودلائل الامامة،ص45 وو حديقة الشيعه،ص30 والكبريت الأمر، ص277 و الكوكب الدّري، ج1 ص194.

37- تفسيرجامه بروجردي ، ج1، ص288.

38- دلائل الامة ، ص26 ج جديد ص104 {و} مدينة المعاجز ، ج1 ، ص369 .

39- اختصاص ، ص185 {و} بح
+ نگاشته شده در  90/02/09ساعت 15:10  توسط علی علوی  | 

هموطنان عزيز ، اول بهار را تحت عنوان عيدنوروز باستاني ، جشن ميگيرند و براي آن رسو م و رسومات مختلفي ترتيب دادند كه ، بسياري ازآنها ازجمله ديد وبازديدها و تمييزكردن خانه ها ، بسيارمورد تمجيد عقلا ، قرارگرفته است وشايدبراي آناني كه مي خواهند تمام كارهايشان رنگ وبوي مذهبي داشته باشد ، و با توجه به هزينۀ سنگيني كه خانواده هاي محترم ايراني براي اين ايام ميكنند ولي باز آرام نيستند و با توجه به اين نكته ، توجۀ تمام هموطنان عزيز را به نكتۀ خيلي با اهمّيتي جلب ميكنم كه ، درچند سال اخيرمورد توجۀ علماي بزرگ قرارگرفته است كه : جناب علامۀ حكيم ورياضي دان بزرگ معاصر آقاي آيت الله علاّمه شعراني رحمة الله عليه استاد بزرگوارعلامه حسن حسن زادة آملي حفظه الله براساس محاسبات رياضي عيدغدير را براساس تقويم شمسي دقيقا روز (28) بيست و هشت اسفند اعلام كرد يعني اينكه اگرچه براساس تقويم قمري واقعۀ روز غدير در آن سالي كه پيامبر (ص) حضرت علي (ع) را ازطرف خداوند به امامت منصوب فرمودند 18ذيحجه بود ، ولي براساس شمسي روز 28 اسفند آن سال بود لذا بزرگان ، بر اسا س حساب حضرت ايشان اعلام فرمودند: حالاكه قرار است ما در ابتداي هر سال صدها هزار تومان براي شب عيدنوروزمان خرج كنيم پس چه بهتركه آن را رنگ وجلاي معنوي اش دهيم ، وبه نيت عيد غديرمان خريد كنيم وبه هم تبريك بگوئيم وجشن بگيريم تا از اين همه هزينه ها عايدات آخرتي هم داشته باشيم وبه ائمّه(ع) بيشتر نزديك شويم وثوابي هم ازاين راه نصيبمان گردد . پس شيعيان 28 اسفند سالروز عيدالله اكبر عيد غدير خم برهمگان مبارك وتهنيت باد . وامسال وسالهاي بعد را به نيت عيدغد يرشروع ميكنيم وجشن ميگيريم وهزينه ميكنيم وسال جديد را با نيت عيدغدير و سپس نوروز باستانيمان شروع ميكنيم . يا علي مدد.

+ نگاشته شده در  89/12/28ساعت 16:54  توسط علی علوی  | 

نهم ربيع الاوّل ، سالروز به درك واصل شدن شقي ترين ، خبيث ترين وپليدترين شخص نظام هستي ، يعني غاصب دوّمي ، قاتل حضرت زهرا (س)  توسط ، شجاع الدّين حضرت ابولولوي ايراني  (رضوان الله تعالي عليه ) وعيدالزّهزا (س)

وتاجگذاري حضرت بقيّة الله ، دوازدهمين شرط لااله الاّ الله مهدي صاحب الزّمان (م ح م د) را به تمامي علي (ع) دوستان وشيعيان حقيقي تبريك وتهنيّت عرض نموده وازخداوند قهّار ظهور آن منتغم ، شهيدۀ ولايت حضرت بي بي فاطمۀ زهرا عصمة الله الكبري وحجّة الله علي الحجج را خواستاريم.

+ نگاشته شده در  89/11/24ساعت 6:12  توسط علی علوی  | 
سالگرد شهادت يازدهمين شرط لا اله الاّ الله  يعني آقاجان امام حسن عسگري (ع) بر تمامي شيعيان وعلي(ع) دوستان تسليت باد

+ نگاشته شده در  89/11/22ساعت 21:27  توسط علی علوی  | 

دوّمين يادوارۀ شهداي دليروسرافزار روستاي كرسب درتاريخ سه شنبه پنجم بهمن ماه 1389  درتكيۀ باب الحوائج روستاي كرسب برگزار ميگردد ولذا مسئولين برگزار كنندۀ يادواره ازهمۀ هم محلّيهاي عزيز تقاضا نموده اند درجهت برگزاري هرچه بهتر اين مراسم به برگزاركنندگان ياري وعنايت داشته باشند تاازاجر خدمت به راه شهدا برخوردار گردند.باتشكر

+ نگاشته شده در  89/10/30ساعت 0:14  توسط علی علوی  | 

پايگاه مقاومت حضرت امام علي (ع) روستاي كرسب به همّت دهدار محل ، آقاي حميد شاكري وجمعي از بسيجيان كرسب از جمله آقاي علي گرجي درحال جذب نيرو وكارهاي مربوط به افتتاح آن درآينده اي نزديك ميباشد ولذا آقاي گرجي ازهمۀ هم محلّهاي عزيزي كه فرم مربوط به عضويت را دريافت نموده اند وهنوز موفق به پركردن آن وبازگرداندنش به مسئولين مربوطه نشده اند خواهش نموده اند هرچه سريعتر نسبت اين مسئله عنايت ويژه اي مبذول بفرمايند تاهرچه سريعتر كار افتتاح آن صورت گيرد.

+ نگاشته شده در  89/10/30ساعت 0:8  توسط علی علوی  | 

هموطنان وهم محلّيهاي عزيز توجۀ شما را به يك نكتۀ خيلي مهم جلب ميكنم كه دراين چند سال اخيرزياد مورد توجه قرارنميگيرد وآن هم اينست كه عزيزان بدانند كه درهرماه چند روزدراصطلاح  قمردرعقرب          مي باشد و به روايت احاديث ازائمّۀ معصومين (ع)هركاري را در قمر در عقرب شروع كنيد به نتيجه نمي رسد وبراي همين خاطر در گذشته براي كارهاي مهم ساعت نگاه ميكردند ولي الان متاسفانه اين چيزها كم رنگ شده واين همه مشكلات دراجتما ع داريم وطبق تقويم نجومي براي ماه ديماه براساس تقويم نجومي آقاي دكترحبيب الله رزمي عضو گروه فيزيك دانشگاه قم ازساعت19 روز9   ديماه شروع ميشود،و تا  ساعت 4صبح روز 11 ديماه ماه 89قمردرعقرب  ميباشد لذا عزيزان از شروع و انجام كارهاي مهم خودداري فرمايند

+ نگاشته شده در  89/10/08ساعت 23:8  توسط علی علوی  | 
أشْهَدُ أنَّ مولانا أميرالموُمنيين عليّ ن الْوصي وأولادهُ الْمَعْصومين الْمَظْلومين حُجَجُ الله ---------------- أشهَدُأنّ فاطمة الزّهرا بنتِ رسول الله عِصمة الله الكُبري وَحُجّة الله عَليَ الْحُجَج